Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden :
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Offroad & Adventures BV

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven : 78627052 

Artikel 1

Toepasselijkheid :

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop/verkoop en tot het verrichten van diensten, zoals onderhoud en reparatie aangeboden en uitgevoerd door Offroad & Adventures te Son & Breugel, hierna te noemen de gebruiker.
2. De opdrachtgever / koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2

Overeenkomsten :

Overeenkomsten van koop / verkoop en overeenkomsten tot het verrichten van diensten en aanvullingen / wijzigingen daarop worden zowel door schriftelijke bevestiging, als ook door mondelinge opdracht aan de gebruiker bindend.

De verantwoordingsstaten van de gebruiker vormen een wezenlijk onderdeel van de (mondelinge) overeenkomst.

Artikel 3

Aanbiedingen :

1.  Alle offertes / aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.  Getoonde en / of verstrekte tekeningen, modellen, opgaven van capaciteiten en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.  In offertes / aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief:
- BTW en / of ander heffingen van overheidswege; 
- Kosten van vervoer en verzekering; 
- Kosten van montage, service, keuringswerkzaamheden, rijklaar maken; 
- Kosten van reparatie;  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de gestelde zaken / gebruikte materialen stijgt en / of door overheid en / of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.  Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toepassen.

 b) In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 1 maand na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op  kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4

Klachten :

 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@offroad-adventures.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 5 

Levering / verrichte werkzaamheden

1. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te gesteld.
2. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Levering geschiedt ter vestigingsplaats van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de gebruiker de wederpartij heeft medegedeeld dat de zaak gereed staat.
4. Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten diensten onder het beheer van de gebruiker bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaak adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaak zich onder het beheer van de gebruiker bevindt.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn  waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
6. Als de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaalt in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht  de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en  interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.  Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
8. De gebruiker is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij  vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 6

Vooruitgang / uitvoering werkzaamheden :

1. Wanneer de leveringen of de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien blijkt dat Levering en/of het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de levering c.q. de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelfde ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft dan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7

Reclames / retour zendingen :

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief de betaalde verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour zending van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@offroad-adventures.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 8

Aansprakelijkheid en garantie :

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords ,behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en / of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en / of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichtte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
4. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en / of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen.
5. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde, de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 3 maanden.   
    B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.
7.  Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant, importeur of toeleverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
8. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken, zoals bijvoorbeeld occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en onderdelen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover.   
a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en / of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;   
b) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij: niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;   
c) voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en / of voorgeschreven;   
d) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.   
e) Voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

Artikel 9

Betaling

1. Betaling geschiedt contant of via pin bij levering of na toezending van een factuur.
2. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald:   
a) zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelte van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;   
b) zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zaken van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 135.-
4. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering / verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke / verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en  kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. a) Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.   
b) Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 10

Eigendomsvoorbehoud :

1. De gebruiker behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 11

Pandrecht / Warrantage 

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en / of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en / of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen ( warrantage ) , daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12

Inruil / inkoop

1. Wanneer bij aankoop van een zaak tevens een zaak van de wederpartij wordt ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. De wederpartij is aansprakelijk voor kosten van onderhoud, schades, verlies en waardevermindering.  De gebruiker is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen  vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- / inkoopprijs worden gehanteerd.
2.De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en dat de zaak niet gemanipuleerd is met betrekking tot bijvoorbeeld kilometrage.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor de gebruiker.
4.De feitelijke inruil ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen als genoemd in dit artikel.

Artikel 13

Faillissement / beschikkingsonbevoegdheid e.d.:

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele- of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen  ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst vloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

Artikel 14

Overmacht :

1.In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en / of aan de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden / toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3.     Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al het geen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

Artikel 15

Annulering en ontbinding :

1. a) De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v.  B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.   

b) Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het overigens in dit artikel bepaalde is wel van toepassing.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Als dan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom c.q. overeengekomen prijs verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16

Toepasselijk recht / bevoegde rechter :

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker woont of is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één (1) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.